Skip to the content

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: juni 2015

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN DEZE ECI-WEBSITE EN ANDERE WEBSITES IN EIGENDOM VAN EN GEËXPLOITEERD DOOR ECI SOFTWARE SOLUTIONS NEDERLAND B.V. OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN (SAMEN GENOEMD ‘ECI’). ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, GA DAN NIET OVER TOT GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF ANDERE WEBSITES IN EIGENDOM VAN EN GEËXPLOITEERD DOOR ECI. DOOR DEZE WEBSITE OF ANDERE WEBSITES IN EIGENDOM VAN EN GEËXPLOITEERD DOOR ECI TE BEZOEKEN, VERKLAART U ZICH UITDRUKKELIJK AKKOORD MET DE HIERONDER BESCHREVEN ALGEMENE VOORWAARDEN.

Deze website bestaat uit verschillende webpagina’s die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door ECi. ECi behoudt zich het recht voor om, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de algemene voorwaarden en regels te wijzigen waaronder deze website en de andere websites van ECi beschikbaar zijn gesteld. ECi dringt er bij gebruikers van onze websites sterk op aan om de voorwaarden voor de websites regelmatig te controleren op wijzigingen. Zoals hierin gebruikt, de term (i) ‘Content’ betekent en omvat de content (inhoud) en materialen die beschikbaar zijn via de website, waaronder, zonder beperking, materialen, informatie, illustraties, afbeeldingen, foto’s, teksten, software en gegevens; (ii) ‘ECi-privacybeleid’ betekent het toegepaste privacybeleid van ECi, te vinden via [Privacybeleid]; (iii) ‘Algemene voorwaarden’ verwijst naar deze algemene voorwaarden voor het gebruik van deze en andere websites, eigendom van en geëxploiteerd door ECi, zoals zo nu en dan aangepast; en (iv) ‘Website’ betekent deze en de andere websites die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door ECi of gelieerde ondernemingen.

Recht van gebruik

Met inachtneming van deze algemene voorwaarden en die van het ECi-privacybeleid, kent ECi u hierbij het recht toe om de website te betreden en de content te bekijken. Door het gebruik van de website geeft u uitdrukkelijk aan akkoord te zijn met al deze algemene voorwaarden en het ECi-privacybeleid. U gaat ermee akkoord dat u de content niet zult wijzigen, vermenigvuldigen, verspreiden, vertonen, uitvoeren of op andere wijze zult gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch of anderszins, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ECi. U zult de content niet decompileren (terugvertalen naar broncode), reverse-engineeren (ontleden), wijzigen of afgeleide werken van de content maken. U erkent en gaat ermee akkoord dat u het volledige recht en vermogen en de bevoegdheid heeft om deze overeenkomst aan te gaan namens uzelf en iedere organisatie namens welke u handelt. Als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden of het ECi-privacybeleid, staak dan onmiddellijk het gebruik van deze website. Als u zich niet houdt aan een van deze voorwaarden, wordt uw recht tot gebruik van deze website automatisch beëindigd en gaat u ermee akkoord direct alle in uw bezit zijnde content te vernietigen.

Beperkingen

U gaat ermee akkoord dat u de website niet gebruikt voor enig onwettig of door deze voorwaarden verboden doel. U gaat ermee akkoord dat u de website niet gebruikt op enigerlei manier die de website kan schaden, uitschakelen of belemmeren of het gebruik daarvan van welke partij dan ook kan verstoren. U zult op geen enkele wijze content verkrijgen of trachten te verkrijgen die niet voor dat doel via de website ter beschikking is gesteld of verstrekt.

U mag: (i) geen personen of partijen belasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken of bedreigen, of anderszins de wettelijke rechten van anderen schenden; (ii) geen kwetsend, obsceen, vulgair, lasterlijk, haatdragend, bedreigend, seksueel getint, pornografisch, misleidend, frauduleus of anderszins verwerpelijk materiaal van welke aard dan ook posten, of enig ander materiaal dat geldende wetgeving overtreedt, inbreuk maakt op rechten van derden of in strijd is met geheimhoudingsverplichtingen; (iii) niet adverteren voor goederen of diensten of deze te koop aanbieden voor enig zakelijk doel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ECi; (iv) geen enquêtes, wedstrijden, piramidespelen of kettingbrieven initiëren of doorsturen; (v) geen informatie over anderen verzamelen, met inbegrip van e-mailadressen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ECi; (vi) voldoen aan alle eisen, procedures en beleid van ECi aangaande het gebruik van de website en alle van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften; (vii) geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting op de infrastructuur kan opleggen of anderszins verstorend kan zijn; (viii) geen content uploaden, publiceren, gebruiken of op een andere manier beschikbaar maken die softwarevirussen of andere corrupte computercodes, -bestanden of -programma’s bevat die schadelijk kunnen zijn voor het gebruik van computersoftware, -hardware of telecommunicatie; en (ix) geen minachtend commentaar of kleinerende opmerkingen plaatsen aan het adres van ECi.

ECi behoudt zich het recht voor om alle materialen te bekijken en beoordelen en deze naar eigen goeddunken te verwijderen. In aanvulling op andere rechten en rechtsmiddelen beschikbaar voor ECi, behoudt ECi zich het recht voor om uw toegang tot enkele of al zijn websites, gebruikersgroepen of discussieforums op ieder moment te beperken of op te zeggen, zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook.

ECi behoudt zich het recht voor om alle informatie te openbaren die nodig is om te voldoen aan elke geldende wetgeving, regel, voorschrift, juridische procedure of overheidsverzoek, en om informatie of materialen geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren of verwijderen, naar eigen goeddunken en/of in overeenstemming met het privacybeleid van ECi.

Discussieforums

ECi behoudt zich het recht voor om elk onderdeel van de website te controleren of bekijken waar gebruikers berichten mogen verzenden of plaatsen of enkel met elkaar communiceren, zoals, zonder beperking, ECi-discussieforums en -gebruikersgroepen. ECi is niet verantwoordelijke voor, en wijst hierbij elke en alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van dergelijke gebruikerscommunicatie. ECi behoudt zich het recht voor om berichten te verwijderen die materiaal bevatten dat beledigend, lasterlijk, obsceen of kleinerend wordt geacht of anderszins niet voldoet aan deze algemene voorwaarden of geldende wetten, regels en voorschriften.

Verantwoordelijkheid voor accounts

Waar delen van een website vereisen dat u een account aanmaakt (waarvoor een gebruikersnaam, wachtwoord en andere informatie nodig is), verklaart en garandeert u ECi via registratie voor een dergelijk account, een wachtwoord en het recht om deze gedeelten van de website te gebruiken, dat u een gemachtigde vertegenwoordiger van uw bedrijf bent met het recht om namens uw bedrijf deze algemene voorwaarden te accepteren (en eventuele aanvullende voorwaarden die nodig zijn voor de toegang naar via een wachtwoord beveiligde content). U bent zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van uw gebruikersnaam en wachtwoord en gaat ermee akkoord dat u aansprakelijk kunt worden gesteld voor verliezen van ECi als gevolg van misbruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of account.

Content van derden

Bij het betreden en gebruiken van de website kunt u links tegenkomen naar andere websites beheerd door derden die niet zijn gelieerd aan ECi (‘websites van derden’). Deze websites van derden worden niet beheerd door ECi en ECi is niet verantwoordelijk voor de content op websites van derden, zoals, zonder beperking, alle aanwezige links op websites van derden of wijzigingen of updates op websites van derden. ECi biedt de links naar websites van derden uitsluitend aan als een service voor u; het opnemen van een dergelijke link zegt niet dat ECi deze derde partij goedkeurt, noch dat er sprake is van enige samenwerking met de partij die deze website voert.

Intellectueel eigendom

Alle content op de website is auteursrechtelijk beschermd overeenkomstig de relevante wetten (waaronder, zonder beperking, die van Nederland en de Verenigde Staten) en internationale verdragen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn ECi of gelieerde ondernemingen de eigenaren van al deze auteursrechten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze algemene voorwaarden, behouden ECi en zijn relaties zich het auteursrecht voor op de inhoud en verkrijgt u geen recht om content van deze website te kopiëren, zoals door het downloaden, printen of verspreiden van de materialen op wat voor manier dan ook, elektronisch of op andere wijze. Als u content wenst te kopiëren of gebruiken anders dan uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden, neem dan contact op met ECi op het hieronder vermelde adres. Alle handelsmerken die zijn verbonden aan producten of diensten op deze website, zijn eigendom van ECi of gelieerde ondernemingen of worden gebruikt onder licentie van de eigenaar van dergelijke merken. U mag deze handelsmerken niet in zijn geheel of gedeeltelijk gebruiken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ECi. ECi behoudt zich alle rechten voor om zijn intellectueel eigendom en eigendomsrechten te beschermen in de ruimste mate van het toepasselijke recht.

Downloaden en/of gebruik van software

Als u software downloadt van een website of u abonneert op diensten die via een website worden aangeboden, is het gebruik van dergelijke software en/of het abonneren op dergelijke diensten onderworpen aan aanvullende voorwaarden die horen bij deze software en/of diensten. U bent zelf verantwoordelijk voor afdoende bescherming en ondersteuning van uw software, gegevens en apparatuur en aanvaardt alle risico’s die samenhangen met het downloaden, betreden of gebruiken van de software.

ECi doet hierbij afstand van alle garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending van de rechten van derden met betrekking tot de software. In geen geval zullen ECi en/of zijn leveranciers of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, specifieke, leedtoevoegende of andere schade dan ook ten aanzien van de software (waaronder, zonder beperking, schade door winstderving, gegevensverlies, verlies van goodwill of bedrijfsstagnatie), ook niet als ECi op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schades.

Inzendingen

U wordt hierbij opgedragen geen vertrouwelijke of geheime informatie in te zenden in verband met uw gebruik van deze website. Alle materiaal, gegevens of andere communicatie die u naar een website stuurt of daar post, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en als geen eigendom. ECi heeft geen enkele verplichting ten aanzien van dergelijke materialen, gegevens of andere communicatie en is vrij dit te mogen kopiëren, openbaar maken, weergeven, verspreiden, wijzigen, opnemen of op andere wijze te mogen gebruiken zonder verplichting tegenover u of welke partij dan ook, voor alle mogelijke, al dan niet commerciële doeleinden. Als u ECi materiaal, gegevens of andere communicatie stuurt in verband met uw gebruik van deze website, erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat ECi het recht heeft om alle ideeën, concepten, kennis of technieken die daarvan deel uitmaken te mogen gebruiken voor welk doel dan ook en zonder compensatie aan u, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

Aansprakelijkheidsdisclaimer

Alle content en diensten van deze en elke andere ECi-website worden aangeboden ‘zoals gegeven’, zonder enige garantie van welke aard dan ook. Meer in het bijzonder: ECi wijst alle garanties af, van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, waaronder, zonder beperking, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of bepaalde titel of niet-schending van de rechten van derden. Content en/of diensten die toegankelijk zijn op een ECi-website kunnen verouderd, onnauwkeurig of incompleet zijn en ECi verplicht zich niet tot het corrigeren van deze via de website toegankelijke content of diensten of tot het u informeren bij eventuele wijzigingen. Wanneer geldende wetgeving uitsluiting van de impliciete garanties niet toestaat, is bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing.

In geen geval is ECi, evenals gelieerde ondernemingen en hun directeuren, managers, medewerkers en vertegenwoordigers, aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, specifieke, leedtoevoegende, gevolg- of voorbeeldschade (waaronder, zonder beperking, schade die voortkomt uit gederfde winst, verloren gegevens, verlies van goodwill of bedrijfsstagnatie) die voortvloeit uit het gebruik, het onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van een ECi-website, de content of diensten die toegankelijk zijn via een ECi-website, hetzij op basis van garantie, een overeenkomst, een onrechtmatige daad of enige andere wettelijke theorie, en ongeacht of ECi op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schades. Als u ontevreden bent over deze website of met een van deze voorwaarden, is uw enige en exclusieve remedie te stoppen met het gebruik van deze website. Wanneer geldende wetgeving uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toestaat, is bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing.

Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid onzerzijds, of voor fraude of bedrog, of voor enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten door de geldende wetgeving.

Naleving van exportregels en -voorschriften

Content die wordt benaderd via deze website kan onderworpen zijn aan exportregulerende wet- en regelgeving en kan ook onderhevig zijn aan de wetten van het land waar u woont. U gaat ermee akkoord geen software of content over te dragen of anderszins te exporteren in strijd met dergelijke wetten. U stemt ermee in te voldoen aan alle relevante exportwet- en regelgeving, waaronder die van Nederland en elk ander van toepassing zijnd rechtsgebied, om te verzekeren dat de content of alles wat samenhangt met de website niet wordt geëxporteerd, direct of indirect, in strijd met de geldende wetgeving.

Promoties zoals prijsvragen, wedstrijden, verlotingen en onderzoeken

Alle via de website beschikbaar gestelde uitdagingen, zoals prijsvragen, wedstrijden, verlotingen en onderzoeken, zijn onderworpen aan specifieke voorschriften die losstaan van deze algemene voorwaarden. Door uw deelname aan dergelijke prijsvragen, wedstrijden, verlotingen, onderzoeken en andere promoties erkent en aanvaardt u dat u gehouden bent aan deze regels, die kunnen afwijken van de hier uiteengezette algemene voorwaarden. ECi raadt u dringend aan de geldende voorschriften te lezen waarnaar bij de specifieke activiteit wordt verwezen, en om het ECi-privacybeleid door te nemen.

Beschikbaarheid buiten de EU

Mogelijk zijn niet alle via deze website toegankelijke content, software of andere informatie, materialen en diensten beschikbaar voor alle personen of in alle geografische locaties of rechtsgebieden. Daarnaast, om te voldoen aan de geldende wetgeving, kunnen op de websites van ECi die specifiek gericht zijn op inwoners van bepaalde landen anders dan die in de Europese Unie, aanvullende of afwijkende algemene voorwaarden van toepassing zijn, en dient u de desbetreffende website te raadplegen voor meer informatie over deze aanvullende of afwijkende algemene voorwaarden.

Toepasselijk recht / Rechtsgebied

Deze algemene voorwaarden (en alle niet-contractuele geschillen die daaruit of mede daaruit voortvloeien) zijn onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder inachtneming van conflicten met internationaal privaatrecht. U geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming en doet afstand van eventuele bezwaren tegen bevoegdheid, locatie of een u ongelegen forum, voor het exclusieve rechtsgebied en de locatie van de Nederlandse rechtbanken, voor alle geschillen die voortkomen uit of verband houden met uw gebruik van de website.

Algemeen

Indien wordt bepaald dat enig deel van deze algemene voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar is volgens de geldende wetgeving, waaronder, maar niet beperkt tot, de garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen zoals hierboven beschreven, wordt die ongeldige of onuitvoerbare bepaling beschouwd als scheidbaar van deze algemene voorwaarden en heeft deze geen invloed op de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen en blijven de overige voorwaarden van kracht. Deze algemene voorwaarden en het ECi-privacybeleid vormen de gehele overeenkomst tussen u en ECi betreffende de website en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen u en ECi met betrekking tot de website.

Neem bij vragen over deze algemene voorwaarden contact op met:

ECi Software Solutions Nederland B.V.
T.a.v.: Legal Counsel
Herikerbergweg 21

1101 CN Amsterdam

Telefoon: +31 (0)88 636 3900